Recyklace automobilových baterií nebo akumulátorů

Zákon č. 542/2020 Sb., Zákon o výrobcích s ukončenou životností ukládá povinným osobám zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech (včetně přenosných baterií v dálkovém ovládání k vozidlu). Tuto povinnost lze splnit dvěma způsoby - zajištěním zpětného odběru samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady, nebo uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů s provozovatelem kolektivního systému, který je k takové činnosti oprávněn.

Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je spotřebitelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Naše společnost zajišťuje zpětný odběr odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů  prostřednictvím partnera pro zpětný odběr a recyklaci Ecobat, s.r.o. 

Recyklace pneumatik

Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností je povinná osoba povinna zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

Zpětný odběr odpadních pneumatik zajišťuje naše společnost prostřednictvím kolektivního systému ELT Management Company Czech republic, s.r.o.